कम्पानिफोराव खामानि मावनो थाहैनाइ गोबां सुबुंफोरा कम्पानियाव खामानि मावनो मोनिआव गोबां जेंनायाव

[1:59 PM, 5/1/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung:

Kokrajhar: साइगांव, अक्ट - 1/05/2020 आसामनिफ्राइ बाइजोआव खामानि मावहैनाइ सा 16 सुबुंफोरा लकडाउन सोलिफुबाय थानाइ समाव सिलिगुरीनिफ्राय थाबाइनानै आसामआव सौवफैदों। दासान्दि लकडाउन सोलिफुबाय थानायनि थाखाय गासैबो कम्पानिफोरानो बन्द जानानै दं। कम्पानिफोराव खामानि मावनो थाहैनाइ गोबां सुबुंफोरा कम्पानियाव खामानि मावनो मोनिआव गोबां जेंनायाव गोग्लैदों।


लकडाउननि सोलिफुबाय थानायनि थाखाय कम्पानिफोरावबो अराइ सम थाथाबबाइ थानो हाया आरो फारसेथिं न फारसेबो फैफिननो हायि बाइदि जादों। आसामनिफ्राइ बाइजोआव खामानि मावनो थाहैनाइ गोबां सुबुंफोरखौ थानाइ जानाइनि बाइदि आंखाल नुजाथिनाइखौ नुनो मोन्नाय जादों। दिनै लकडाउननि समाव बैफोर बाइदि जाथायजों भुगिनांनाय आसामनि सा 16 सुबुंफोरा सिलिगुरीनिफ्राइ थाबाइनानै आसाम हादरसानि गसाइगांव महकुमानि सिङाव थानाय साहाजुरि मुंनि रेल गारि लामाआव सौवफैनाइखौ नुनो मोन्नाय जायो।
मोनथिनो मोन्नाय बायदिब्ला आसामनिफ्राइ बाइजोआव खामानि मावहैनाइ सा 16 सुबुंफोरा सिलिगुरीनि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। दिनै हादरआव लकडाउन सोलिफुबाय थानायनि थाखाय कम्पानिफोरा बन्द जानायनि जाहोनाव बिथांमोना आसामसिम थाबाइनानै फैफिनो गोनां जाबाइ। सिलिगुरी निफ्राय आसामसिम थाबाइबोफिननाइ सा 16 सुबुंफोरा 29 एप्रिल खालार खालि फुंनि 6 रिंगानिफ्राइ गावसिनि दावबाइनाइखौ जागाइदोंमोन होन्नानै फोरमायनानै होदों।
सा 16 सुबुंफोरा आरोबाव गावसोरखौ आसाम हादरसानि सिङाव थानाय गवालपारा जिल्लानि होन्नानै सिनायथि लादवदों। सिलिगुरीनिफ्राइ आसामसिम दावबाइबोफिननाइ सा 16 सुबुंफोरखौ मेडिकेल टेक्स खालामना कुरेन्टाइन दोन्नाय जागोन होन्नानै पुलिस बिफाननि सासे मावसुमाआ फोरमायो।


AJWLI SIKHWLA || आजोलि सिखोला [OFFICIAL MUSIC VIDEO36 views0 comments