आदिबासि गामिआव थाबैनो मोब्लिब जगाइनो थाखाइ मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ दाबि दैखांनाइनि खौरां

[8:49 AM, 4/20/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung: अक्ट-20/04/2020

Kokrajhar: कक्राझार,सेरफांगुरि फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिंआव थानाइ कक्राझार जिरलानि आथिआबारि आदिबासि गामिआव थाबैनो मोब्लिब जगाइनो थाखाइ मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ दाबि दैखांनाइनि खौरां मोननो हादों। बोहैथि दाननि थांनाइ 17 एप्रिल खालार खालि आसा

म नि सुबुं अनसाइ बिफाननि मन्थ्रि मानिजाथाव प्रमिला रानि ब्र

ह्मआ आथिआबारि आदिबासि गामिआव बेराइना सुलाद लाहैयो आरो थाबैनो मोब्लिब जगाइना होनागौव होननानै मोब्लिब बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायो।आथिआबारि आदिबासि गामिनि गोबां राज्यो-राजा सुबुंफोरआनो आथिआबारि आदिबासि गामिआव थाबैनो मोब्लिब जगाइना होगोनखौ मिजिं थिहरदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुंथिनानै होदों।मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला बोहैथि दाननि थांनाइ 17 एप्रिल खालार खालि कक्राझार सहरनि कमार्च कलेज आव खुफुंजानाइ गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै खुंफुंजानाइ आरो आसामनि सुबुं अनसाइ बिफाननि मानिजाथाव मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि आबाफगिरि मासि सामलाइनानै खुंफुंजानाइ मेलआव जिरलानि सिंआव थानाइ गुबुन ओनसोलफोरआव मोब्लिबनि स्रांखौ मोनफुंङैनि थाखाइ अजद सिखारदोंमोन।

ओनसोलनि सरासनस्रा नोगोरआरिफोरा मोब्लिबनि स्रां मोनैखौ लानानै आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ हरखाबै 17 एप्रिल सुक्रबारआव कक्राझार जिरलानि सिङाव थानाइ सेरफांगुरि थानानि बेंखनआव थानाइ आथिआबारि आदिबासि गामिआव दावबाइनानै सुलाद लाहैयो आरो थाबैनो मोब्लिब जगाइना होनांगौ होननानै मोब्लि बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायो। आथिआबारि आदिबासि गामिनि बे हाबाफारिआव मोब्लिब बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि बि.बरआ हरखाबयै खौरांगिरिफोरनि सिगांआव थाबैनो आथिआबारि आदिबासि गामिआव मोब्लिब रानसारथाइ होनाइ जागोन होनना बुंथिना होनो गोनां जानाइखौ नुनो मोननाइ जायो।

33 views0 comments