आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिंआव थानाय बासुगांवआव लामा फोसाबनाय खामानि सोलिगासिनो दं

Dwitun Basumatary


Kokrajhar: सिरां,बासुगावाव अक्ट-1/02/2020 आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिंआव थानाय बासुगांवआव लामा फोसाबनाय खामानि सोलिगासिनो दं। कासिकत्रा गाहाय लामा निफ्राय बासुगांव सहर फारसे फैनाय लामानि फारनै जिं बाहागोखौ खदालजों सनना लांदां खालामनाय नुनो मोनदों। सिरां जिल्लानि सिंआव थानाय बासुगांवनि बै लामा फोसाबनाय खामानिया दासान्दि बासुगांव सहरनि साहा थानाय राजास्रां मुंनि थावनिआव सोलिगासिनो दं। खौरां लानायनि सोंनाय आव फोरमायना होदोंदि कासिकत्रा निफ्राय बासुगाव सहर फारसे फैनाय बै लामाखौ फोसाबनाय जागोन।

खामानि मावग्रा मावसुमाफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला लामानि बै फारनै जिं बाहागोखौ लांदां खालामखांनायनि उनाव हा खोनाइ जागोन आरो कासिकत्रा निफ्राय बासुगांव सहर फारसे फैनाय लामाखौ समायनायै फोसाबनाय जागोन होनना बुदों।आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिंआव थानाय बासुगांवनि बै लामा फोसाबनाय खामानिखौ दिनैनिफ्राइ सान थाम सिगां जुरिनाय जादोंमोन होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिजिं थिहरनाय थाबाय आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिकत्रा बासुगावनि बै लामा फोसाबनाय खामानिया मोजांयैनो मोजां जाफुं लांगोन होनना आरो बयबो राज्यो-राजाफोरनि थाखाय हान्थि नायाव साबसिन सुबिदा जानानै फैगोन होनना।3 views0 comments