आथिखालनि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आदिबासि गामिआव मोन 17 नखरफोरा सिलिंखार।


The Siphung:

कक्राझार, अक्ट - 03/05/2020 फोरमायहरनाय जायोदि आथिखालनि कक्राझार जिल्लाआव ICDS नि मुवा बेसाद रान्नायाव जाख्लनाइनि अजद मोनदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बरुवाफारा गामिआव ICDS नि मुवा बेसाद राननायखौ जाख्लनाइनि अजद दिखांदों ओनसोलनि राज्यो राजा सुबुंफोरा। मुवा बेसाद राननायखौ जाख्लग्रा ICDS मावसुमानि मुंङानो जाबाइ नुजाहान बेगुम। दिनै बरुवाफारा गामिआव राज्यो राजा सुबुंफोर आ बरुवाफारा ICDS मावखआव थुबुर जानानै माखासे दाबि दैखाङो। बरुवाफारा गामिनि राज्यो राजा सुबुंफोरा ICDS नि जाग्रा मुवा बेसादखौ थाबैनो समानै रान्नानै होनो दाबि दैखाङो। मुवा बेसाद जाख्लग्रा ICDS नि मावसुमा नुरजाहान बेगुमखौ कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नो गसर होनायजों लोगोसे मोजाङै नाइबिजिरनो बरुवाफारा गामिनि राज्यो राजा सुबुंफोरा खावलाइयो।






आथिखालनि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आदिबासि गामिआव मोन 17 नखरफोरा सिलिंखार। पलासिगुरि गामिनि राइजो राजा सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां जिब जुनारफोरा जखम जादों। मोनथिनो मोन्नाय बायदिब्ला गसाइगांव महकुमानि सिङाव थानाय पलासिगुरि आदिबासि गामिआव गासै 40 नखरफोरनि मादाव 17 नखरआनो सिलिंखार जादों। पलासिगुरि आदिबासि गामिआव गिख्रंथाव बारहुंखानि जाथायजों भुगिनांनाय राइजो राजाफोरनि जाथाइआ जोबोद दुखुनांथाव। दिनै पलासिगुरि आदिबासि गामिआव आदिबासि सुबुंफोरनि न बां खहा जानाइजों लोगोसे गोबां धोन सम्पति खहा जानाइनिबो खौरांखौ मिथिनो हानाइ जादों। पलासिगुरि आदिबासि गामिनि राज्यो राजा सुबुंफोराबो गोबां दुखु-दाहानि गेजेरजों सरकारनिफ्राय अनसुंथाय मोन्नो लुबैनाइखौ दिनै फोरमायना होनाइ नुनो मोन्दों।





62 views0 comments