अनसुंथाय रान्नानै होcodonDue to COVID-19 Daily wages lalabourersare not able to support their family

[9:47 AM, 4/27/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung:कक्राझार, अक्ट-27/04/2020

Kokrajhar: कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगांव महकुमानि 2 नं दावागुरि गामिआव दैलुंनि दावहारु NGO आ अनसुंथाय रान्नानै होदों। मोनथिनो मोन्नाय बायदिब्ला गसाइगाव महकुमानि 2 नं दावागुरि गामिआव दैलुंनि NGO आ नखर-नखर हाबनानै अनसुंथाय राननाय खौरांखौ मोन्नो हायो। अनसुंथाय महरै 2 नं दावागुरि गामिआव रान्नानै होनाय मुवा बेसादफोरानो जाबाइ माइरं, जाग्रा थाव, संख्रि, साबुन आरो दालि बाइदि मुवा बेसादफोर।


(LUXURY WOMEN'S WATCHES STARRY SKY ROSE GOLD MAGNETIC WATCH WOMEN WATCHES DIAMOND LADIES WATCH RELOJ MUJER RELOGIO FEMININO)


कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगांव महकुमानि 2 नं दावागुरि गामिआव दैलुंनि दावहारु NGO आ अनसुंथाय रान्नानै होनायआ जोबोर गोजोनथाव आरो बाखोनाइथाव। दिनै 2नं दावागुरि गामिआव दैलुंनि दावहारु NGO आ अनसुंथाय रान्नानै होनाय मुवा बेसादफोरखौ राज्यो राजा सुबुंफोरआ आजावनानै लानायखौ नुनो मोनदों। मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला 2 नं दावागुरि गामिआव दावहारु NGO आ गासै मोन 55 फ्राम गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो अनसुंथाय रान्नानै होनाय जादों होन्नानै फोरमायना होयो।दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि 2 नं दावागुरि गामिआव दैलुंनि दावहारु NGO आ अनसुंथाय रान्नानै होनाय मुवा बेसादफोरा जोबोद मोजां मोजां। लकडाउननि समाव भुगिनांनाय गोरिब नखरनि सुबुंफोरनि थाखाय 2 नं दावागुरि गामिआव दैलुंनि दावहारु NGO आ अनसुंथाइ महरै रानना होनाइ,माइरं, जाग्रा थाव, संख्रि,साबुन आरो दालि बाइदि मुवा बेसादफोरा राज्यो-राजाफोरखौ एसेब्लाबो मदर खालामनो हादों।


WOMEN BRAS PANTIES SEXY TRANSPARENT BRALETTE XMASGWMW GWTHANG NWNGNI || गोमो गोथां नोंनि || BWISAGU DANNI BWDWR BARABW || New Bodo Video 2019-2020


9 views0 comments